FANDOM


No English Dornel Wayaliss
1 I is [ɪs] o [o]
2 you sing., thou dos [dɔs] pu [pu]
3 he er [ɛɻ] yu [ju]
4 we mudh [mʌð] ves [ves]
5 you pl. fudh [fʌð] pes [pes]
6 they erudh ['ɛɻʌð] yes [jes]
7 this iddhi ['ɪðɪ] iv [iv]
8 that hissi ['hɪsɪ], giyi ['gɪjɪ] sit [sit], gir [giʀ]
9 here go [gɔ] gor [goʀ]
10 there ror [ɻɔɻ] ror [ʀoʀ]
11 who xawn [xɑwn] nu [nu]
12 what xiy [xɪj] hyu [hju]
13 where heym [hɛjm] tir [tiʀ]
14 when gohem ['gɔhɛm] tu [tu]
15 how neng [nɛŋ] ne [ne]
16 not mewu ['mɛwʌ], hot [hɔt] wu [wu], mi [mi]
17 all dott [dɔt] dott [dot]
18 many nihud ['nɪhʌd] nihud [ni'hud]
19 some hekonn ['hɛkon] nuknu [nuk'nu]
20 few buhudh ['bʌhʌð] buwes [bu'wes]
21 other uhod@l ['ʌhɔdəl] uhol [u'hol]
22 one honn [hɔn] han [hɑn]
23 two tudh [tʌð] te [te]
24 three deldh [dɛlð] deles [de'les]
25 four goleh ['gɔlɛh] gedel [ge'del]
26 five dheng [ðɛŋ] vagu [va'gu]
27 big kelmti ['kɛlmtɪ] kamt [kɑmt]
28 long remki ['ɻɛmkɪ] rak [ʀɑk]
29 wide henbri ['hɛnbɻɪ] haber [ha'beʀ]
30 thick keldhi ['kɛlðɪ] kav [kɑv]
31 heavy bisetti ['bɪsɛttɪ] biset [bi'set]
32 small bigammi ['bɪgammɪ] bigam [bi'gɑm]
33 short geldi ['gɛldɪ] gad [gɑd]
34 narrow feymi [fɛjmɪ] hwem [hwem]
35 thin feymi, nekli ['nɛklɪ] hwem, nekel [ne'kel]
36 woman nerhawl ['nɛɻhawl] noral [no'ʀal]
37 man (adult male) unan ['ʌnan] nan [nɑn]
38 man (human being) unan, shemt [ʃɛmt] nan, sad [sɑd]
39 child gelemz ['gɛlɛmz] gahas [ga'has]
40 wife ispus ['ɪspʌs] ispus [is'pus]
41 husband neleyt ['nelejt] nelet [ne'let]
42 mother nihaw ['nɪhaw] neh [neh]
43 father behey ['bɛhɛj] bih [bih]
44 animal emeyn@r ['ɛmɛjnəɻ] emener [eme'neʀ]
45 fish biheyzh ['bɪhɛjʒ] bihes [bi'hes]
46 bird bedh@l ['bɛðəl] bevel [be'vel]
47 dog xezhul ['xɛʒʌl], geh [gɛh] hyezul [hje'zul]
48 louse beyw@r ['bɛjwəɻ] bewreh [bew'ʀeh]
49 snake dhelb@mt ['ðɛlbəmt], gup@l ['gupəl] vabad [vɑ'bɑd], gupel [gu'pel]
50 worm fel@n ['fɛlən] pan [pɑn]
51 tree helful ['hɛlful] hapul [hɑ'pul]
52 forest ferlass ['fɛɻlas] hwalast [hwɑ'lɑst]
53 stick fel [fɛl] pel [pel]
54 fruit feld [fɛld] hwad [hwɑd]
55 seed dhin@mt ['ðɪnəmt] vinad [vi'nɑd]
56 leaf fureyh ['fʌɻɛjh] hwureh [hu'ʀeh]
57 root leheydz ['lɛhɛjdz] lehes [le'hes]
58 bark (from tree) xes@k ['xɛsək] hyesk [hjesk]
59 flower frul [fɻʌl] hurul [hu'ʀul]
60 grass kel@n ['kɛlən] kan [kɑn]
61 rope xel@t ['xɛlət] hyat [hjɑt]
62 skin baw@r ['bawəɻ] bar [bɑʀ]
63 meat xel@m ['xɛləm] hyam [hjɑm]
64 blood dhem@k ['ðɛmək] vak [vɑk]
65 bone udh [ʌð] uv [uv]
66 fat (n.) keltol ['kɛltɔl] katol [kɑ'tol]
67 egg upf [ʌpf] upp [up]
68 horn zheyf@l ['ʒɛjfəl] zehwel [ze'hwel]
69 tail gehowt ['gɛhɔwt] lepp, gehot [ge'hot]
70 feather bamm [bam] bamm [bɑm]
71 hair bir [bɪɻ], xeppir ['xɛppɪɻ] hyepir [hje'piʀ]
72 head gepidh ['gɛpɪð] gepve [gep've]
73 ear uhopfeyt ['ʌhɔpfɛjt] ulopet [ulo'pet]
74 eye ureyh ['ʌɻɛjh] ureh [u'ʀeh]
75 nose meleydh ['mɛlɛjð] melev [me'lev]
76 mouth pugg [pʌg] puge [pu'ge]
77 tooth tem@d ['tɛməd] tad [tɑd]
78 tongue remkoh ['ɻɛmkɔh] rakoh [ʀɑ'koh]
79 fingernail omeyh ['ɔmɛjh] omeh [o'meh]
80 foot bay [baj] bay [bɑj]
81 leg bel@m ['bɛləm] bam [bɑm]
82 knee shuyreyh ['ʃʌjɻɛjh] suyreh [suj'ʀeh]
83 hand new@h ['nɛwəh] newhe [new'he]
84 wing edh [ɛð] eve [e've]
85 belly bem@dh ['bɛməð], femt@l ['fɛmtəl] bav [bɑv]; padel [pɑ'del]
86 guts hemtisseym ['hɛmtɪsɛjm] hadistem [hɑdi'stem]
87 neck biskudh ['bɪskʌð] biskuv [bis'kuv]
88 back xuss [xʌs] hyuset [hju'set]
89 breast biheyd ['bɪhɛjd] bihed [bi'hed]
90 heart guldh@w ['gʌlðəw] gulvew [gul'vew]
91 liver feyk@t ['fɛjkət] hweket [hwe'ket]
92 drink pippo ['pɪppɔ] pipil [pi'pil]
93 eat guno ['gʌnɔ] gunil [gu'nil]
94 bite nelto ['nɛltɔ] natil [nɑtil]
95 suck zhobo ['ʒɔbɔ] zobel [zo'bel]
96 spit xospo ['xɔspɔ] xospel [xos'pel]
97 vomit funeydo ['fʌnɛjdɔ] punedel [pune'del]
98 blow dhublo ['ðʌblɔ] vublel [vu'blel]
99 breathe lispeylo ['lɪspɛjlɔ] lispelel [lispe'lel]
100 laugh leyto ['lɛjtɔ] letil [le'til]
101 see feyto ['fɛjtɔ] petil [pe'til]
102 hear uhofo ['ʌhɔfɔ] uhopel [uho'pel]
103 know (a fact) dhepo ['ðɛpɔ] vepil [ve'pil]
104 think bemdho ['bɛmðɔ] bavel [bɑ'vel]
105 smell zhiheylo ['ʒɪhɛjlɔ] zihelel [zihe'lel]
106 fear dinno ['dɪnnɔ] dinil [di'nil]
107 sleep telno ['tɛlnɔ] tanel ['tɑnel]
108 live feyfo ['fɛjfɔ] pepil [pe'pil]
109 die nullo ['nʌllɔ] nulil [nu'lil]
110 kill nedo ['nɛdɔ] nedel [ne'del]
111 fight rodo ['ɻɔdɔ] rodel [ʀo'del]
112 hunt geddho ['gɛððɔ] gevel [ge'vel]
113 hit pedo ['pɛdɔ] pedil [pe'dil]
114 cut geldo ['gɛldɔ] gadel [ga'del]
115 split dhib@lo ['ðɪbəlɔ] vibelel [vibe'lel]
116 stab kerbiho ['kɛɻbɪhɔ] kabihel [kabi'hel]
117 scratch el@mawho ['ɛləmawhɔ] elemahil [elema'hil]
118 dig gepfo ['gɛpfɔ] gepel [ge'pel]
119 swim meto ['mɛtɔ] metel [me'tel]
120 fly (v.) furo ['fʌɻɔ] purel [pu'ʀel]
121 walk hemto ['hɛmtɔ] hatel [hɑ'tel]
122 come fimo ['fɪmɔ] pimel [pi'mel]
123 lie tiheydo ['tɪhɛydɔ] tihedel [tihe'del]
124 sit dhemto ['ðɛmtɔ] vadel [va'del]
125 stand rif@mto ['ɻɪfəmtɔ] ripadel [ʀipa'del]
126 turn sheylo ['ʃɛjlɔ], feylo ['fɛjlɔ] selel [se'lel], pelel [pe'lel]
127 fall geto ['gɛtɔ] getil [ge'til]
128 give tumo ['tʌmɔ] tumel [tu'mel]
129 hold dhikolo ['ðɪkɔlɔ] vikolel [viko'lel]
130 squeeze en@dho ['ɛnəðɔ] enevel [ene'vel]
131 rub isf@lko ['ɪsfəlkɔ] ishwakel [iʃwɑ'kel]
132 wash repfo ['ɻɛpfɔ] repel [ʀe'pel]
133 wipe fello ['fɛllɔ] pelil [pe'lil]
134 pull bozho ['bɔʒɔ] bozel [bo'zel]
135 push henbolo ['hɛnbɔlɔ] habolel [hɑbo'lel]
136 throw edeylo ['ɛdɛjlɔ] edelel [ede'lel]
137 tie hen@lo ['hɛnəlɔ] henelel [hene'lel]
138 sew dhilo ['ðɪlɔ] vilel [vi'lel]
139 count gemto ['gɛmtɔ] gadel [gɑ'del]
140 say teygo ['tɛjgɔ] tegil [te'gil]
141 sing gemto ['gɛmtɔ] gadel [gɑ'del]
142 play shuxo ['ʃʌxɔ] suxel [su'xel]
143 float frodoho ['fɻɔdɔhɔ] rodohel [ʀodo'hel]
144 flow broho ['bɻɔhɔ] brohel [bʀo'hel]
145 freeze gemshiro ['gɛmʃɪɻɔ] gasirel [gɑsi'ʀel]
146 swell hemzho ['hɛmʒɔ] hazel [ha'zel]
147 sun dhur [ðʌɻ] vur [vuʀ]
148 moon row@h ['ɻɔwəh] roh [ʀoh]
149 star iss@lir ['ɪsəlɪɻ] istelir [iste'liʀ]
150 water ekow@h ['ɛkɔwəh] ekoh [e'koh]
151 rain zhopf [ʒɔpf] zop [zop]
152 river ley@h ['lɛjəh] leh [leh]
153 lake rekk [ɻɛk] rek [ʀek]
154 sea nell [nɛl] nel [nel]
155 salt dher [ðɛɻ] ver [veʀ]
156 stone bat@l ['batəl], luzh [luʒ] batel [bɑ'tɛl]
157 sand ely@h ['ɛljəh] elyeh [el'jeh]
158 dust ber@f ['bɛɻəf] bap [bɑp]
159 earth dal [dal] dale [dɑ'le]
160 cloud mopfan ['mɔpfan] mopan [mo'pɑn]
161 fog mapfuw ['mapfʌw] mapuw [ma'pfuw]
162 sky dhawhow ['ðawhɔw] vahow [va'how]
163 wind fem@d ['fɛməd] pad [pɑd]
164 snow mapf [mapf] map [mɑp]
165 ice shir [ʃɪɻ] sir [siʀ]
166 smoke fon@dh ['fɔnəð] hwonev [hwo'nev]
167 fire fuk [fʌk] hwuk [hwuk]
168 ashes dhem@s ['ðɛməs] vas [vɑs]
169 burn xiyno ['xɪjnɔ] hyiyenel [hjije'nel]
170 road isl@t ['ɪslət], fey@h ['fɛjəh] istelet [iste'let]
171 mountain nem@d ['nɛməd], nemt@m@h ['nɛmtəməh] nadmeh [nɑd'meh]
172 red felnihi ['fɛlnɪhɪ] panreh ['pɑn'ʀeh]
173 green felti ['fɛltɪ] pat [pɑt]
174 yellow enlari ['ɛnlaɻɪ] enlar [en'lɑʀ]
175 white pelmgi ['pɛlmgɪ] pameg [pɑ'meg]
176 black bliddi ['blɪddɪ], mikkli ['mɪkklɪ] blid [blid], mikel [mi'kel]
177 night muhy@d ['mʌhjəd] muhed [mu'hed]
178 day tey@h ['tɛjəh] teh [teh]
179 year hemm [hɛm] hem [hem]
180 warm nelmi ['nɛlmɪ] nam [nɑm]
181 cold shirti ['ʃɪɻtɪ] siret [si'ʀet]
182 full zhiheyi ['ʒɪhɛjɪ] zihew [zi'hew]
183 new mupfi [mʌpfɪ] mup [mup]
184 old farhi ['faɻhɪ] pareh [pɑ'ʀeh]
185 good punni ['pʌnnɪ] pun [pun]
186 bad nehi ['nɛhɪ] neh [neh]
187 rotten butli ['bʌtlɪ] butel [bu'tel]
188 dirty dhosshi ['ðɔʃʃɪ] vos [vos]
189 straight laddi ['laddɪ] lad [lɑd]
190 round lit@mti ['lɪtəmtɪ] litat [li'tat]
191 sharp efti ['ɛftɪ] ehwet [eh'wet]
192 dull lenpi ['lɛnpɪ] lap [lɑp]
193 smooth dzoh@pfi ['dzɔhəpfɪ] sohep [so'hep]
194 wet honeytti ['hɔnɛjttɪ] honet [ho'net]
195 dry dhigi ['ðɪgɪ] vig [vig]
196 correct dzeldi ['dzɛldɪ] sad [sɑd]
197 near beldi ['bɛldɪ] bad [bɑd]
198 far remshi ['ɻɛmʃɪ] ras [ʀɑs]
199 right teyliheydi ['tɛjlɪhɛjdɪ] telihed [teli'hed]
200 left isk@ldi ['ɪskəldɪ] iskad [is'kɑd]
201 at he [hɛ] he [he]
202 in hin [hɪn] hin [hin]
203 with gun [gʌn] gun [gun]
204 and hiy [hɪj], goy [gɔj] gi [gi], goy [goj]
205 if dhiy [ðɪj] vi [vi]
206 because xoy [xɔj] his [his]
207 name munn [mʌn] mun [mun]